Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden hondenuitlaatdienst Jo!Dogs Ypenburg

 Artikel 1 - Definities

1.1           Opdrachtnemer; medewerker van hondenuitlaatservice Jo!Dogs gevestigd te Den Haag;

1.2           Opdrachtgever; bezitter van de hond(en);

1.3           Opdracht; het uitlaten of verzorgen van de hond(en);

1.4           Hond(en); hond(en) van de opdrachtgever welke door opdrachtnemer uitgelaten worden;

Artikel 2 - Algemeen

2.1           Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer;

2.2           Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel gevestigd te Delft onder nummer 27327648;

2.3           Op de overeenkomst inclusief Algemene Voorwaarden zijn de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek van toepassing;

2.4           Loopse honden kunnen gedurende de loopsheid niet mee; kunnen dan wel (kort), apart uitgelaten worden.

Artikel 3 - Rechten en plichten opdrachtnemer

3.1           De hond(en) worden op afgesproken tijden opgehaald en thuisgebracht door opdrachtnemer;

3.2           Opdrachtnemer is niet aan te merken als bezitter van de hond(en);

3.3           Opdrachtnemer is door ondertekening van de Algemene Voorwaarden gemachtigd om de hond(en) uit te laten;

3.4           Opdrachtnemer wandelt tenminste één uur met de hond(en);

3.5           Opdrachtnemer gaat op verantwoorde wijze met de hond(en) om;

3.6           Opdrachtnemer heeft het recht de hond(en) los te laten lopen, mits anders afgesproken;

3.7           Opdrachtnemer zorgt ervoor dat de hond(en) een penning met naam en telefoonnummer van                    opdrachtnemer draagt;

3.8           Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om tijdens zeer slechte weersomstandigheden, ten gevolge van sneeuw en gladheid, of ziekte af te zien van de opdracht. De opdrachtnemer geeft dit zo spoedig mogelijk door aan opdrachtgever zodra sprake is van een dergelijke omstandigheid;

3.9           Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de opdracht tijdelijk op non-actief te zetten in verband met vakantie. De opdrachtnemer dient vakanties minimaal 1 maand vooraf mede te delen aan opdrachtgever;

3.10            Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de hond(en) op voorhand te weigeren indien zij van

                mening is dat deze problemen of een gevaar kan opleveren voor andere, onder haar hoede

                gestelde, honden of personen. Indien de hond(en) een gedrag ontwikkelt, dat de hond(en)

                ongeschikt maakt voor uitlaten in groepsverband, behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de

                hond(en) te weigeren.

3.11            Indien er geconstateerd wordt dat de hond(en) een besmettelijke ziekte heeft, behoudt

                opdrachtnemer zich het recht voor de hond(en) gedurende deze periode niet met de groep mee te

                nemen;

3.12            De opdrachtnemer heeft het recht om honden zonodig tijdens vervoer en/of  de wandeling te  

muilkorven;

3.13            Opdrachtnemer verklaart bij het verkrijgen van de huissleutel deze alleen te gebruiken voor

het volgens afspraak ophalen en terugbrengen van de hond.                                                                                      

Artikel 4 - Rechten en plichten opdrachtgever

4.1           Opdrachtgever zorgt ervoor dat de hond(en) jaarlijks de cocktail- en de kennelhoest enting ontvangt en dat de hond is ontvlooid en ontwormd;

4.2           Opdrachtgever is W.A. verzekerd waarbij de hond(en) mee verzekerd is;

4.3           Opdrachtgever draagt er zorg voor dat opdrachtnemer toegang heeft tot de plaats waar de hond(en) zich bevindt;

4.4           Opdrachtgever machtigt opdrachtnemer, om op kosten van opdrachtgever, medische zorg te verschaffen wanneer opdrachtnemer dit nodig acht. Indien blijkt dat een belangrijke ingreep noodzakelijk is dan zal er, indien mogelijk ter beoordeling van de zorgverlener, eerst contact met opdrachtgever worden gezocht;

4.5              Opdrachtgever accepteert dat de hond(en) bij thuiskomst vies en nat kan zijn;

4.6              Indien men, niet langer, in mindere mate of voor onbepaalde tijd niet meer, van de diensten van de opdrachtnemer gebruik wil maken, dient dit minimaal 2 weken van te voren schriftelijk kenbaar gemaakt te worden aan de opdrachtnemer.

4.7              De opdrachtgever dient de vakanties uiterlijk twee weken van te voren door te geven aan de opdrachtnemer. De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor te laat afgezegde dagen volledig in rekening te brengen;

Artikel 5 - Aansprakelijkheidstelling

5.1           Opdrachtgever is aansprakelijk voor aantoonbare schade, geleden door opdrachtnemer of derden, veroorzaakt door de hond(en). Eventuele kosten van medische zorg en/of schaden aan derden worden op opdrachtgever verhaald, indien niet duidelijk is welke hond de veroorzaker van de schade is, worden de kosten tussen de opdrachtgevers van de betreffende honden gedeeld;

5.2           Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan de hond(en), al dan niet opgelopen tijdens het vervoer en/of wandeling;

5.3           Opdrachtnemer is niet direct aansprakelijk bij inbraak in het huis van de opdrachtgever, mits aantoonbaar gebruik is gemaakt van de bij opdrachtnemer aanwezige sleutel welke door nalatigheid in handen is gekomen van derden;

5.4           Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan woning of inboedel ten gevolge van een vieze of natte hond;

5.5           Indien aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor schade van opdrachtgever al moet worden aangenomen, zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot vergoeding van de directe schade;

5.6           Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het in gebreke blijven bij het uitvoeren van de opdracht ten gevolge van ziekte, arbeidsongeschiktheid, persoonlijke onmisbaarheid;

5.7           Eventueel gemaakte of te maken kosten door opdrachtnemer opgelopen of met een oorsprong welke is terug te leiden op het moment van de opdracht, ziektes, verwondingen, aandoeningen of overlijden zijn volledig voor rekening van opdrachtgever;

Artikel 6 - Betalingen

6.1           De vergoeding voor de diensten geleverd door opdrachtnemer geschiedt op basis van vooruitbetaling contant of achterafbetaling door middel van een factuur te betalen binnen 10 dagen na factuurdatum;

6.2                       De opdrachtgever dient een plotselinge afzegging uiterlijk één werkdag voor het uitlaten van

                           De hond(en) door te geven aan de opdrachtnemer. Indien de opdrachtgever niet tijdig heeft

                           afgezegd wordt het volledige bedrag voor het uitlaten in rekening gebracht;

6.3                       De hond dient op het afgesproken adres en op de afgesproken tijd aanwezig te zijn, tenzij

                           anders afgesproken. Indien de hond dan niet aanwezig is, wordt het volledige bedrag in 

                           rekening gebracht;

6.4           Indien de betaling achterwege blijft volgt een ingebrekestelling vermeerderd met 10,00 euro administratiekosten;

6.5           Indien de vordering uit handen moet worden gegeven zal de opdrachtnemer de dienstverlening met onmiddellijke ingang beëindigen en zullen ook de incassokosten op de opdrachtgever verhaald worden;

6.6           Prijswijzigingen zijn voorbehouden.

Rabobank rek.nr. 146367715

Inschr.nr.Kvk. Delft, 27327648

BTW nr. NL126189389B01